РЕДАКЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

1. Загальні вимоги

До друку приймаються наукові статті, доповіді й повідомлення, публікації документів і пам’яток, історичні довідки, бібліографічні та джерелознавчі огляди, рецензії на нові видання, повідомлення про наукові події й заходи українською або англійською мовами.

Обсяг рукописів статей – не більше 1,0 авт. арк. (40 000 друк. знаків, включаючи пробіли між словами, розділові знаки, цифри тощо).

Подані на розгляд редакційної колеґії статті (доповіді, повідомлення) мають відповідати встановленим вимогам і містити такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми й на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у визначеному напрямі.

Кожна стаття має містити метадані. Вони публікуються у журналі, на сайті видання і зберігаються в інформаційних та наукометричних базах:

 1. УДК – подається окремим рядком, ліворуч, перед відомостями про автора / авторів.
 2. Відомості про автора / авторів – подаються ліворуч, над назвою публікації (команда: вирівнювання по лівому краю тексту) із зазначенням імені і прізвища; рядком нижче – науковий ступінь і вчене звання; посада, місце роботи (повна назва); населений пункт (у дужках), де живе або працює автор, країна, e-mail; ОRCID. Усі відомості наводяться в називному відмінку. Ім’я автора / авторів виділяють жирним; прізвище автора / авторів подається великими літерами..
 3. Назва публікації – виконується прописними (заголовними) літерами жирним накресленням одним абзацом (команда: вирівнювання по центру тексту). Якщо публікацію подано частинами в кількох випусках видання, її назву змінювати не дозволяється. Окрім того, у підрядковій примітці до назви матеріалу потрібно наводити відомості про його продовжування або закінчення.
 4. Анотація – розміщується перед текстом публікації після її назви. Обсяг – не менше 2000 знаків (із пробілами), без абзацу. Рекомендовані пункти:

– мета / завдання дослідження;

– методологія / методи / наукові підходи;

– основні результати дослідження;

– перспективи подальших студіювань;

– практичне значення досягнутих результатів;

– оригінальність дослідження.

1. Ключові слова (шість – вісім) – подаються після анотації.

2. Посилання на архівні матеріали та інші неопубліковані джерела, а також авторські коментарі треба подавати у посторінкових посиланнях в автоматичному режимі як виноски з порядковою нумерацією;

3.   Посилання на літературу слід наводити у квадратних дужках відповідно до номеру, за яким цитоване чи згадуване джерело описано у References (Списку літератури), за потреби можна вказати номер сторінки. Наприклад: [2] або [2, С. 38];

4. References (він же Список літератури) подається наприкінці статті у порядку згадування у тексті (за наявності у цитованих матеріалів ідентифікаторів doi, необхідно вказувати). Якщо оригінальною мовою джерела є не англійська і джерело не має метаданих англійською, то опис його можна наводити у транслітерації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF#Text), а після опису вказати мову джерела у квадратних дужках. Назви міст не транслітеруємо, а вказуємо англійською (Kyiv, Warsaw тощо); також із англійського/транслітерованого опису треба прибрати всю необов’язкову для ідентифікації джерела інформацію: відомості про рецензента, перекладача, загальну кількість сторінок у книгах. Після опису джерела англійською або у транслітерації треба під тим самим номером з абзацу навести опис його мовою оригіналу. Обидва варіанти треба оформлювати відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» (http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/) Приклади наведено нижче.

Рекомендовані онлайн-транслітератори можна знайти за адресами:

При транслітеруванні необхідно звертати увагу на написання прізвищ автора / авторів. Транслітерацію прізвищ здійснювати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

Назви періодичних видань (журналів) потрібно наводити відповідно до офіційного написання за номером реєстрації ISSN.

Наприкінці кожного бібліографічного запису у квадратних дужках англійською слід зазначати мову публікації – [in Ukrainian], [in English], [in Russian] та ін.

Метадані пунктів 2–5 подаються українською й англійською мовами.

 

2. Вимоги до оформлення тексту

Текстовий редактор – не нижче Microsoft Office 2003, шрифт – Times New Roman, кеґль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, береги – усі по 2 см, абзацний відступ – 1,27 см. Формат файлу – .doc, .docx. Якщо використовувалися нестандартні шрифти, необхідно повідомити їх назву або надати сам шрифт (стандартне розташування в ОС Windows: C:/Windows/Fonts).

Текст набирається без переносів слів. Абзацні відступи форматуються безпосередньо в тексті, без використання пробілів і табулятора.

Таблиці створюються автоматично через відповідний пункт меню й нумеруються послідовно. Прив’язка таблиць до тексту – обов’язкова («див. табл. …»).

Ілюстрації подаються окремими файлами у форматі .jpeg. Прив’язка таблиць до тексту – обов’язкова («див. ілюстр. …»).

При набиранні тексту слід дотримуватись таких загальних норм:

 • Між словами ставити один пробіл.
 • Розрізняти тире (─) та дефіс (-).
 • Знаки процента, а також градуса, мінути, секунди від цифр не відділяються (77%, 25°, 5', 30'').
 • Загальноприйняті позначення одиниць виміру подаються через нерозривний пробіл (45 пуд., 150 грн, 32 км, 6 млн, 45 тис.).
 • Лапки використовуються парні («»), при цьому слід зважати на наявність «внутрішніх» лапок («… "…" …»).
 • Апостроф має вигляд одинарної круглої закривальної лапки (’).
 • Дати подаються через тире без пробілів.

 

3. Вимоги до оформлення приміток і бібліографічних посилань

Різноманітні примітки (коментарі, уточнення) оформлюються внизу відповідної сторінки через меню посилань автоматично.

У посторінкових посиланнях в автоматичному режимі подаються посилання на архівні джерела. Знак виноски ставиться перед розділовим знаком (двокрапкою, крапкою з комою, комою, крапкою), а не після нього.

Посилання на документи з архівних фондів мають містити наступні елементи:

 • назву архіву (у першому посиланні на архів вказується його повна назва, а в дужках зазначається абревіатура; у наступних посиланнях ставиться лише абревіатура);
 • назву міста, де цей архів розташований;
 • номер фонду;
 • номер справи;
 • аркуш/аркуші, на який посилається автор.

Приклад:

Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі − ГДА СБУ), м. Київ. Ф. 5. Спр. 926. 121 арк.

ГДА СБУ, м. Київ. Ф. 5. Спр. 926. 121 арк.

Там само. Спр. 897. 274 арк

Усі бібліографічні посилання подаються мовою оригіналу. За неодноразового посилання на різні праці одного автора використовується скорочений запис (автор, перші кілька слів назви, три крапки, тире, сторінка). Якщо повторне посилання йде відразу за первинним, його текст замінюється словами «Там само», «Там же», «Ibid.» (залежно від мови джерела, на яке посилаються).

Бібліографічні посилання, включені в комплексне посилання, розміщуються в алфавітному порядку та відділяються одне від одного крапкою з комою. Якщо до комплексного посилання включено кілька посилань на одного й того самого автора / авторів, то у другому та наступних посиланнях прізвища й ініціали замінюють на «Його ж», «Її ж», «Їх же», «Его же», «Её же», «Их же», «Idem».

Посилання на архівні матеріали подаються національною мовою залежно від місцезнаходження документа. У першому посиланні на архів вказується його повна назва, а в дужках зазначається абревіатура. У наступних посиланнях ставиться лише абревіатура.

У редакцію слід надати електронний варіант статті. Матеріали, які не відповідатимуть зазначеним вище вимогам, не розглядатимуться. Редакційна колеґія має право редагувати й скорочувати подані тексти. За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідає автор.

 

Приклади

оформлення списку літератури та опублікованих джерел

 

Перелік посилань і References оформлюємо, спираючись на ДСТУ 8302:2015. Гранично спрощуємо описи, прибираючи всі зайві відомості. Якщо джерело має назву в романській абетці (англійська, польська, французька, італійська тощо) наводимо тільки цю оригінальну назву. Для всіх мов, окрім англійської у квадратних дужках вказуємо мову першоджерела:

1. Spagnoletti, A. Stories of princes and barons of the kingdom of Naples in the dedication of the historians of the baroque age. Nuova Rivista Storica. 2016, 100(1): 141-171.

Якщо джерело кирилицею, то оригінальний опис подаємо у квадратних дужках, а перед ним наводимо опис англійською (за наявності) або в транслітерації відповідно до постанови КМУ і чинного правопису:

2. Vermenych, Ya.V. Donbas yak porubizhnyi rehion: terytorialnyi vymir. Kyiv, 2015 [in Ukrainian].

[Верменич Я.В. Донбас як порубіжний регіон: територіальний вимір. Київ, 2015. 69 с.].

 

Назви міст не транслітеруємо, а пишемо англійською (Moscow, а не Moskva).

 

Загальна схема опису книги:

Латинкою:

Автор, А.А. Назва. Місто видання, рік [мова першоджерела].

Додаткову інформацію (том, частина, перевидання тощо) за потреби вказуємо між Назвою і Містом.

За наявності URL чи DOI вказуємо його між роком і квадратною дужкою.

Кирилицею:

Автор А.А. Назва. Місто видання, рік. Загальна кількість сторінок.

Додаткову інформацію (том, частина, перевидання тощо) за потреби вказуємо між Назвою і Містом.

За наявності URL чи DOI вказуємо його після загальної кількості сторінок. А після електронного посилання вказуємо (дата звернення: ХХ.ХХ.ХХХХ).

 

Загальна схема опису статті з періодичного видання:

Латинкою:

Автор, А.А. Назва статті. Назва періодичного видання. рік, том(номер): сторінковий-інтервал [мова першоджерела].

За наявності URL чи DOI вказуємо його між роком / сторінковим інтервалом і квадратною дужкою.

Кирилицею:

[Автор А.А. Назва. Назва періодичного видання. рік, том, номер. С. сторінковий—інтервал.

За наявності URL чи DOI вказуємо його після сторінкового інтервалу. А після електронного посилання вказуємо (дата звернення: ХХ.ХХ.ХХХХ)].

Усі випадки описів є похідними від них.

 

Якщо видання або його частина (стаття, розділ) мають цифровий ідентифікатор DOI, наводимо його обов’язково у вигляді https://doi.org/10...

Якщо джерело має і URL, і DOI, то вказуємо тільки DOI

 

Приклади:

Вся книга. У книги один автор

Pryschepa, O.P. Mista Volyni u druhij polovyni ХІХ — na pochatku ХХ st. Rivne, 2010 [in Ukrainian].

[Прищепа О.П. Міста Волині у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. Рівне, 2010. 287 с.].

 

Вся книга. У книги багато авторів

Danilenko, V., Krupyna, V., Kulchytsky, S., Lysenko, O., Styazhkina, O. & Yakubova, L. Ukraine in the Epicenter of the Confrontation of World Systems (1939—1990). Kyiv: Akademperiodyka, 2021 https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.440.544 [in Ukrainian].

[Даниленко В.М., Крупина В.О., Кульчицький С.В., Лисенко О.Є., Стяжкіна О.В., Якубова Л.Д. Україна в епіцентрі протистояння світових систем (1939—1990). Київ: Академперіодика, 2021. 544 с. (Україна. Нариси історії)].

 

Якщо багато авторів, можна подати перших трьох і останнього:

Danilenko, V., Krupyna, V., Kulchytsky, S., … Yakubova, L.

Даниленко В.М., Крупина В.О., Кульчицький С.В., … Якубова Л.Д.

 

Вся книга. У книги є редактор (редактори)

Reient, O. (Ed.) Velyka vijna 1914—1918 pp. i Ukraina. U 2 kn. Kn. 2. Movoiu dokumentiv ta svidchen. Kyiv: Klio, 2015 [in Ukrainian].

[Велика війна 1914—1918 pp. і Україна. У 2 кн. Кн. 2. Мовою документів та свідчень. Відп. ред. О. Реєнт. Київ, 2015].

 

Частина книги

Dzei, M. Dolia Vasylia Mokhniuka. In: Reabilitovani istoriieiu: Volynska oblast. Kn. 1, 567-574. Lutsk, 2010 [in Ukrainian].

[Дзей М. Доля Василя Мохнюка. В: Реабілітовані історією. Волинська область. Кн. 1. Луцьк, 2010. С. 567—574].

 

Том (випуск) з багатотомного видання

Polnoe sobranye russkykh letopysei (PSRL). T. 10: VIII. Letopysnii sbornyk, ymenuemyiy Patryarsheiu yly Nykonovskoiu letopysiu. St Petersburg: V typohrafyy Mynysterstva ynostrannyih del, 1885 [in Russian].

[Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 10: VIII. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. Санкт-Петербург: В типографии Министерства иностранных дел, 1885].

 

Періодичне видання (журнал, газета) — цілий випуск, так само збірник праць (періодичний, продовжуваний, конференції) — цілий випуск

Volynske slovo. 1937. 25 liut. [in Ukrainian].

[Волинське слово. 1937. 25 лют.].

 

Стаття у періодичному виданні

Denysiuk, V. Orhany miskoho samoupravlinnia v Lutsku pid chas Pershoi svitovoi vijny. Naukovyj visnyk Skhidnoievropejskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky. Istorychni nauky. 2016. 13: 52-58. https://doi.org/...  [in Ukrainian].

[Денисюк В. Органи міського самоуправління в Луцьку під час Першої світової війни. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Історичні науки. 2016. № 13. С. 52—58].

 

Стаття у збірнику праць

Bilobrovets, O. Diialnist polskykh orhanizatsij dopomohy postrazhdalym vid voiennykh dij v Naddniprianskij Ukraini na pochatku Pershoi svitovoi vijny. Materialy VII Volynskoi Vseukrainskoi istoryko-kraieznavchoi konferentsii (Zhytomyr, 7-8 lystop. 2014 r.). Zhytomyr, 2014. 34-37 [in Ukrainian].

[Білобровець О. Діяльність польських організацій допомоги постраждалим від воєнних дій в Наддніпрянській Україні на початку Першої світової війни. Матеріали VІІ Волин. Всеукр. іст.-краєзнав. конф. (Житомир, 7—8 листоп. 2014 р.). Житомир, 2014. С. 34—37].

 

Електронний ресурс

Institute of history of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine. URL: http://history.org.ua/en/site/index

[Інститут історії України НАН України. URL: http://history.org.ua/uk (дата звернення: 25.12.2022)].

 

Стаття (матеріал) з електронного ресурсу. Є автор

Zubchenko, S. Dity viiny: yak Rosiia zaluchaie ukrainsku molod iz tymchasovo okupovanykh terytorii do terorystychnoi diialnosti. ZN,UA. 2016. URL: https://zn.ua/ukr/internal/diti-viyni-yak-rosiya-zaluchaye-ukrayinsku-mo... [in Ukrainian].

[Зубченко С. Діти війни: як Росія залучає українську молодь із тимчасово окупованих територій до терористичної діяльності. ZN,UA. 2016. URL: https://zn.ua/ukr/internal/diti-viyni-yak-rosiya-zaluchaye-ukrayinsku-molod-iz-timchasovo-okupovanih-teritoriy-do-teroristichnoyi-diyalnosti-_.html (дата звернення: 25.12.2022)].

 

Стаття (матеріал) з електронного ресурсу. Немає автора

Podannia vid koalitsii "Spravedlyvist zarady myru na Donbasi". Kyiv, 2017. URL: https://www.slideshare.net/DonbassFullAccess/ss-94685607 [in Ukrainian].

[Подання від коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі» для третього циклу універсального періодичного огляду. Kиїв, 2017. 24 с. URL: https://www.slideshare.net/DonbassFullAccess/ss-94685607  (дата звернення: 25.12.2022)].

 

Автореферат дисертації

Kloch, A.R. Domashnyaya prisluga kak sotsialnyi fenomen epokhi stalinizma (Extended abstract of Candidate’s thesis). Chelyabinsk, 2012 [in Russian].

[Клоц А.Р. Домашняя прислуга как социальный феномен эпохи сталинизма: автореф. дисс. … канд. ист. наук. Челябинск, 2012. 28 с.].

 

Дисертація (тільки за наявності у відкритому доступі)

Begej, I.I. Ideological and theoretical heritage and practical activity of Ukrainian Galicia left-wing representatives (end of XIX-th – the first third of the XX-th century): doctoral diss. of the political sci. Lviv, 2015. 503 s. URL: https://lnu.edu.ua/thesis/begej-ihor-ivanovych [in Ukrainian].

[Бегей І.І. Ідейно-теоретична спадщина та практична діяльність української лівиці Галичини (кінець ХІХ — перша третина ХХ століть): дис. ... д-ра політ. наук. Львів, 2015. 503 с. URL: https://lnu.edu.ua/thesis/begej-ihor-ivanovych/ (дата звернення: 25.12.2022)].

 

Матеріал із соцмереж

Ukraina u viini za tsyvilizatsiinu identychnist, yevroatlantychnyi vybir ta zahalnoliudski tsinnosti. URL: https://www.facebook.com/events/3292862561024965/?ref=newsfeed [in Ukrainian].

[Україна у війні за цивілізаційну ідентичність, євроатлантичний вибір та загальнолюдські цінності. 28.02.2023. [Facebook page]. URL: https://www.facebook.com/events/3292862561024965/?ref=newsfeed (дата звернення: 25.12.2022)].

 

Написання обов’язкових елементів оформлення списку літератури

англійською мовою

Автор

Author

Редактор / редактори

Ed. / Eds.

Упорядник / упорядники

Comp. / Comps.

Перекладач

Trans.

Вступ

Introduction

Передмова

Foreword

Післямова

Afterword

Тези доповідей

Abstracts of Papers

Матеріали (праці) конференції

Proceedings of the Conference Title

Матеріали II Всеукраїнської конференції

Proceedings of the 2nd All-Ukrainian Conference

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції

Proceedings of the 5th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference

Матеріали III Міжнародної конференції

Proceedings of the 3rd International Conference

Дис. ... канд. наук

Candidate’s thesis

Дис. ... д-ра наук

Doctor’s thesis

Автореф. дис. ... канд. наук

Extended abstract of Candidate’s thesis

Автореф. дис. ... д-ра наук

Extended abstract of Doctor’s thesis